Cursos d'estiu Comuniquem la Ciència

(Palau Comtal de Cocentaina)

Efectes biològics de les radiacions que ens envolten

Sessions:

I) Què són les radiacions

Avancem conclusions

Propietats de les radiacions

II) Què diu la física

R.N.I.: ordres de magnitud

III) Efectes biològics de les radiacions

Dificultats de l’anàlisi

·     Mecanismes?

·     Física i Biologia

IV) Altres radiacions

Còmput de radiacions

Conclusions


Objectius

·     Science in Context

·     ordres de magnitud

·     principis bàsics

·     relacions amb altres coneixements

·     recerca científica i interès social

·     exemple de canvi d'actitud de la societat

·     efectes molt acoblats i no lineals


Efectes biològics de les radiacions que ens envolten

Sessions:

I) Presentació

Antecedents

Què són les radiacions

·     R.I. i R.N.I.

Fonts de les radiacions

Þ  naturals

Þ  generades

Avancem les conclusions

II) Què diu la física?

III) Efectes biològics de les radiacions

IV) Altres radiacions


De quines radiacions parlarem?

Camp elèctric i magnètic

Terra i atmosfera

 

electrodomèstics

 

línies d'alta tensió

 

medicina (diagnosi)

 

cos humà (cèl·lula)

Ona electromagnètica

microones

 

TV, ràdio...


Qüestió

constitueixen els cem ambientals de baixa freqüència un risc per a la salut?

La Direcció General de XXX li adverteix que aquest aparell pot emetre radiacions que siguen perjudicials per a la seua salut!

 

 

Quan va nàixer la pregunta?

·     (fa ³ 50 anys) electricitat: neta i sana

·     20 anys ençà: cem-bf i càncer?


Antecedents

·     ‘60 publiquen (URSS) informes sobre molèsties

·     treballadores/s i línies A.T. (400-500 kV)

Informes molt criticats

Þ manca de rigor

Þ però s'hi iniciaren investigacions

Fases de la controvèrsia i reducció en la freqüència dels cem d'interés:

·     ‘60: efectes de les microones i radiofreqüència

·     actualment: medi ambient i els cem-bf

Þ     grans línies de distribució d'energia elèctrica

Þ     aparells casolans

Þ     exposició al lloc de treball


Conclusions dels estudis epidemiològics (R.N.I.)

·     contradictòries?

·     sense significat estadístic?

·     difícil aïllar influències

·     estudis de grups més grans i controlats:

Þ     < relació de risc?

En resum:

·     intensitats dels cem-bf minúscules

·     s'ha exagerat molt l'efecte perjudicial dels cem-bf

·     dades epidemiològiques inconsistents i mancades de resultats biològics concrets

·     esmerçat ~ 1 bilió de $ !!!

·     continuar la recerca i prendre precaucions


Què són les ones electromagnètiques (oem)?

Què és una ona?

Camps elèctric i magnètic en una oem

Generació d’oem

Espectre de freqüències de les ones electromagnètiques

Significat de l’espectre


La radiació està pertot arreu

Rodejats i permeats per radiació... (natural i artificial):

·     llum solar

·     ones de ràdio i TV

·     radiació infraroja

·     colors de l’arc de Sant Martí

·     electricitat en l’atmosfera

·     raigs X

·     ...

 

Radiació (diccionari)

Þ emissió, propagació i transferència d’energia en forma d’ones electromagnètiques o partícules

Þ les ones propagant-se o les pròpies partícules (llum, so, calor radiant, o partícules—radioactivitat)

Característica + important de la radiació: l’energia


Efectes de la radiació...

Molta radiació té energies baixes i un efecte benigne o nul sobre el cos

Þ les ones de ràdio

Þ les radiacions nuclears: perill per a la vida

Naturalesa dual de la radiació energètica

·     agent mortífer

·     agent guaridor

Com absorbeix energia un cos             (molècula, àtom)…?


Radiacions ionitzants (R.I.) i no ionitzants (R.N.I.)

(Divisió pels efectes específics)

·     Radiació emesa per materials radioactius:

Energiaprocés nuclear » 103 - 106 ´ Energiaprocés atòmic

Þ  radiació ionitzant: provoca milers d’ions i de radicals lliures

·     R.I. i R.N.I. interaccionen amb la matèria transferint la seua energia a les molècules i àtoms

·     R.I. trenca enllaços químics

·     R.N.I. habitualment, únicament escalfa

 

Radiació corpuscular i electromagnètica

·     oem (v = c)

·     partícules màssiques (carregades o no)


Unitat convenient d’energia per a mesurar les R.I.: l’eV i els parells d’ions

1 eV és...

1 eV = 1.6·10-19 J

Formació de parell d’ions

·     ~ 25 eV per a crear un parell d’ions en l’aigua

La llum visible té E ~ 1 eV    Þ    R.N.I.

La radiació emesa pels materials radioactius té

E ~ keV¾MeV

·     pot crear milers de parells d’ions


Radiació electromagnètica

Classificació:     n     o bé    l

Naturalesa dual: es comporta com a:

·     oem         Û         partícules, o quants (fotons)

La dualitat ona¾partícula s’explicita en l’equació

E = h·n                 0 < E < ¥

E  =  energia del fotó         n  =  freqüència de l’ona

h = constant de Planck = 6.26´10-34 J s = 4.136 ´10-15 eV Hz-1

·     fotó de

Þ banda d’emissores de ràdio ~ 10-10 eV

Þ llum visible ~ 2 eV

Þ raigs gamma nuclears ~ MeV.


Radiació no ionitzant (R.N.I.)

Interacció de radiació electromagnètica i matèria:

·     absorció

·     reflexió

·     transmissió

depèn de

Þ tipus de material

Þ freqüència de la radiació

Per exemple, el vidre


A què es deu aquest comportament?

·     naturalesa ondulatòria de la llum...

·     ressonància ona— àtom: transferència eficaç d’energia

Com funciona una antena de ràdio, per exemple?


Què significa per a un fotó —partícula—ressonància amb àtom/molècula?

·     quantum d’energia del fotó = diferència d’energia

·     dependència amb n de la interacció de fotons amb la matèria és responsable de…

Þ  n d’operació dels forns de microones

Þ  cel blau

Þ  plantes verdes


Tema:

Efectes biològics de les radiacions que ens envolten

Sessions:

Ö    Què són les radiacions, i tipus

II) Camps electromagnètics de baixa freqüència

·     Què diu la física: ordres de magnitud

·     Camps elèctrics i magnètics

Þ naturals

Þ generats

(aplicacions mèdiques)

III) Efectes biològics de les radiacions

IV) Altres radiacions


Camps elèctrics i magnètics naturals...

Camp elèctric en l’atmosfera

·     dirigit a la Terra; a prop de la superfície » 100 V/m

·     corrents d’ions moguts per aquest camp elèctric

Þ saire  Þ densitat de corrent baixa » 10-11 A/m2

·     càrrega negativa (superfície de terra) (10-3 C/km2)

·     bombejada a la Terra pels raigs

Þ corrent en el raig ~ 10 kA

Þ transporta a la terra ~ 20 C

Þ camp elèctric terrestre varia (» 30 V/m)


Camps elèctrics i magnètics naturals...

Camp magnètic terrestre

·     varia en la superfície de la Terra

à     ~ 30 mT (= 0.3 G) en l’equador

à     70 mT en els pols

·     el seu origen exacte està en discussió

·     variacions diürnes lleugeres (» 0.03 mT)

·     fluctuacions brusques relacionades amb brots d’activitat solar (£ 10 mT)


Camps elèctrics i magnètics creats per activitats humanes

Ordres de magnitud

Camps de freqüències baixes o industrials

          0 < n < 300 Hz              l > 1000 km

Cèl·lules

          d ~ 1 micra (10-6 m)

Per tant

          cem-bf ~ camps uniformes

A més dels camps elèctrics i magnètics continus

Þ radiacions ...


Camps elèctrics i magnètics creats per activitats humanes

diverses n i intensitats a ritme creixent:

a)  línies de transmissió elèctrica

b) línies elèctriques de trens

c)  equipaments domèstics

d) equipaments industrials

e) radiofreqüències

f)    microones


Camps generats ...

a) Camps elèctrics de les línies de transmissió

A prop de terra el camp creat per la línia és » vertical

·     per a uns conductors a 8 m d’alçada, Eterra » 10 kV/m

·     < 1 kV/m a uns 50 m

Valor típic del camp elèctric a nivell de terra, produït per una línia de transmissió de 765 kV


Camps generats ...

(Camps elèctrics i cos humà)

Les línies del camp elèctric vertical es modifiquen en presència d’un cos humà sobre la terra (màxim en el cap)

·     persones i objectes conductors el distorsionen

·     acoblament del cos humà...

·     bona penetració del camp extern si weo » s

s » 0.5 S/m Þ n » 10 GHz

\ a 50 Hz totalment apantallat

Variacions del camp extern provoquen corrents...

Edificis i vehicles actuen com a pantalles...


Camps generats ...

b) Camps magnètics de línies de transmissió elèctrica

Distribució no afectada per la Terra ...

... ni pel cos humà

·     I » 2000 A, B £ 50 mT()

·                           £ 10 mT a 40 m

Valors típics dels camps magnètic a nivell de terra, produïts per una línia de transmissió de 765 kV


Camps generats ...

c) Els camps magnètics de les línies elèctriques de trens

Més intensos    £ 100 mT

Línies del camp magnètic creat per la línia d’un tren elèctric. Passa un corrent de 500 A a través de la línia de transmissió i torna pels rails


Camps generats ...

d) Camps elèctrics dels equipaments domèstics

Pocs intensos, » 10-100 V/m,                                                        però importants.

Decauen + ràpidament que els de línies d’alta tensió

Camps elèctrics produïts per aparells comuns en les cases en funció de la distància


Camps generats ...

e) Els camps magnètics dels equipaments domèstics i industrials

Comparables als de línies d’alta tensió (» 10-100 mT)

·     elevats en les proximitats

·     disminueixen molt ràpidament   » 10 nT  (a 1 m)

Camps magnètics creats per electrodomèstics, en funció de la distància


Camps generats ...

f) Radiofreqüències

Þ regió de l’espectre no controvertida

g) Microones

Emissions d’origen molt divers

·     forns de microones

·     elements de control del trànsit aeri

·     sistemes de TV i comunicacions via satèl·lit

·     radar militar, etc.

(hi tornarem)


Aplicacions clíniques o en diagnosis dels camps de baixa freqüència

·     RMN camp magnètic estàtic elevat (³ 100 mT) i camps magnètics (» 1 mT) modulats

·     aplicació terapèutica de les microones


Tema:

Efectes biològics de les radiacions que ens envolten

Sessions:

Ö    Què són les radiacions

Ö    Què diu la física

III) Efectes biològics de les radiacions de baixa freqüència

Dificultats de l’anàlisi

Mesura dels efectes

·     estudis de poblacions

·     mecanismes?

·     Física i Biologia

IV) Altres radiacions


Efectes biològics de les radiacions

Electricitat i salut (ser humà) van lligades

Þ sistema nerviós: naturalesa essencialment elèctrica

Resum d’efectes de camps elèctrics

Þ R.I. i teixits

Þ radiació intensa de microones...

Þ cem-bf: insuficients per a trencar enllaços

Þ un escalfament Joule » ritme metabòlic humà (1 W/kg)

*     requereix E » 107 V/m » Erupt dielèctrica

Resum d’efectes de camps magnètics ambientals

·     travessen el cos humà...


Camps elèctrics i magnètics ambientals i els organismes vius

Microones

*     fotó E ~ 1 meV (< llum visible i radiació infraroja)

*     Perill: escalfament eficient dels teixits

*     freqüències ajustades a n de rotació

*     H2O: substància més comuna en cèl·lules...

·     Efectes sobre la salut de l’exposició directa

Þ es “cuinen” els teixits

Þ canvis en el ritme cardíac

Þ danyat de sistemes nerviosos

·     Seguretat dels forns…


Seguim amb les microones

Emissions d’origen molt divers

·     forns de microones

·     elements de control del trànsit aeri

·     sistemes de TV i comunicacions via satèl·lit

·     radar militar, etc.

En condicions normals

Þ nivell de potència baix  < 2 W/m2

Normes criticades…

Þ pulsants o no

Þ tipus de modulació

Þ efectes de camp pròxim

Þ efectes de durada de l'exposició…

Model d’acció de les microones...


Camps electromagnètics                                          i organismes vius

A n baixes

Þ camps elèctrics normals a la superfície del cos

Þ valor << que l'interior

                   Eint/Eext @ we0 /sint @ 0.7·108

Þ cas més desfavorable

Eext @ 12 kV/m, Eint @ 80 mV/m.

*     << que E a través de membrana cel·lular » 107 V/m


Camps externs i camps de soroll: acoblament del teixit i l’aire per a camps elèctrics

 

Fig.: Camps elèctrics en teixits, membranes cel·lulars i citoplasma cel·lular, induïts per camps, en l’aire exterior al teixit, de freqüències extremadament baixes

Part superior: camp induït extern en la membrana cel·lular que és igual al soroll Johnson de corrent continu a 100 Hz, mesurat a través de la membrana cel·lular —des del citoplasma dins la cèl·lula a l’electròlit exterior a la cèl·lula—.

El camp elèctric en l’aire tan enorme postulat d’aquesta manera és major que el camp de ruptura dielèctrica de l’aire (» 106 V/m) i resulta, per tant, impossible de tenir en la pràctica.

Els valors indicats en la part baixa de la figura descriuen els camps induïts en el teixit i en la membrana per un camp extern de 300 V/m.

\ Els elements interns de la cèl·lula, com ara el nucli i el material genètic, estan blindats per la membrana cel·lular resistiva, i els camps als quals estan sotmesos són ben negligibles.


Camp elèctric efectiu dins del cos

·     sang fluix (sístole) a través de l'aorta a ~ 0.6 m/s

Þ línia d'alta tensió:       B @ 10 mT   E @ 6 mV/m

Þ c. magnètic terrestre: B @ 70 mT            E @ 27 mV/m

Þ (cas extrem) RMN: B @ 2 T           E @ 1.2 V/m


Els camps electromagnètics i el cos humà

Els camps B(t) indueixen camps E(t) al voltant

Þ corrents circulars » wBrs/2

Estimació:

·     el corrent perifèric induït en el tronc humà per B ~ 100 mT i n = 50 Hz és la mateixa que la densitat de corrent, més uniformement distribuïda, induïda per E ~ 1 kV/m.

·     si el contacte de la persona amb terra no és bo, el corrent induït pel camp elèctric es redueix un poc

·     en canvi el cos adquireix un potencial de fins 1 kV o més respecte de terra, i el contacte amb altre conductor pot produir una descàrrega momentània.


Alguns efectes sobre la salut

·     En general, quant més intensa i freqüent l’exposició

Þ major probabilitat de danyat permanent

·     Les cèl·lules que passen per un creixement ràpid són més susceptibles de danyats permanents.

La dificultat dels mecanismes...

ja vist l'exemple: funcionament d’un forn de microones


Resum sobre efectes biològics de radiacions

·     camps elèctrics petits en l'interior de l'organisme, creats per les fonts de baixa freqüència ambientals

·     El propi camp elèctric de la membrana de les cèl·lules degut a la diferència de concentració d'ions entre l'interior i l'exterior és enorme (107 V/m)

·     Els camps magnètics són d'intensitat menor que el terrestre

·     Tanmateix, no s'ha d'oblidar que

Þ sistemes biològics: altament no lineals

Þ mecanismes molt especials de detecció i d'amplificació de senyals

(En la literatura científica hi ha models especulatius de possible acció biològica dels camps dèbils)


Efectes biològics descrits

Efectes cel·lulars

·     important: possibilitat d’efectes mutagènics?

Þ Estudis in vitro no indiquen alteracions cromosòmiques per exposició a camps E, B o combinats, de 50 Hz, fins i tot per a intensitats elevades.

Þ La gran impedància de la membrana cel·lular (baixa permitivitat i conductivitat elèctrica) protegeix els cromosomes d'efectes elèctrics externs

·     Efectes a través dels receptors de membrana? Afavorir la multiplicació de cèl·lules canceroses?

Þ Experiments amb resultats + i - sobre progressió de tumors i leucèmia en animals. També s'han trobat variacions de l'activitat dels RNA missatger i nivells alterats d'activitat d'oncogens

·     Molta recerca sobre efectes dels cem en la reproducció i desenvolupament d'embrions

Þ S'han publicat efectes estadísticament significatius d'incidència de malformacions, però:

à     manca de reproducibilitat

à     dubtes sobre control dels experiments o interpretació dels resultats.


Efectes biològics descrits: efectes cel·lulars...

Exemple:

·     en els anys 80 es va trobar a l'hospital Ramón y Cajal de Madrid una relació alta de malformacions d'embrions d'ous de pollastre exposats a camps magnètics pulsants.

Aquest efecte no es va trobar amb camps sinusoïdals de 50 Hz. La utilització de camps magnètics pulsants implica camps induïts intensos i components de freqüència elevades, tot i que els pulsos siguen dèbils i la freqüència dels trens de pulsos baixa.

Per altra banda, també s'ha observat que camps elèctrics d'uns desenes de V/m i de baixa freqüència alteren el ritme del flux d'ions de calci a través de la membrana de les neurones.


Efectes biològics descrits...

Efectes immunològics

·     Molts dels estudis, realitzats en animals, sobre el sistema immunològic de defensa han conclòs amb resultats contradictoris que indiquen de vegades supressió i d'altres estimulació de la resposta immune.

·     No s'han trobat canvis significatius en els paràmetres hematològics i en la bioquímica de la sang en experiments realitzats sobre persones exposades voluntàriament a camps de fins 20 kV/m i baixa freqüència.

·     Sí que s'han descrit alguns canvis en l'activitat dels linfocits humans, que són importants en la resposta a infeccions i invasions tumorals,

Þ però els únics experiments que pareixen indicar una alteració sistemàtica de la funció immunològica són els realitzats, amb efectes termogènics, amb microones de cert nivell de potència.


Efectes biològics descrits...

Percepció i efectes sobre el comportament

Els camps elèctrics a certa intensitat poden tenir efectes perceptibles.

A baixa freqüència i intensitats de l'ordre de 10 kV/m produeixen eriçament i vibració del pèl.

A freqüències altes es produeix l'anomenat efecte auditiu de les microones, conegut des dels anys 40:

sotmesa a impulsos de microones intensos i curts, la persona sent espetecs (a causa de dilatacions per escalfament local petit però brusc dels teixits) que no es consideren perillosos.

Els camps magnètics de baixa freqüència i intensitat   (» 10 mT), indueixen sensacions visuals parpellejants (magnetofosfens)

ocasionades per corrents induïdes que afecten les cèl·lules excitables de la retina.


Efectes biològics descrits...

Percepció i efectes sobre el comportament

S'han fet nombrosos experiments sobre l'activitat d'animals sotmesos a camps de diversa freqüència.

Les alteracions de comportament estan invariablement associades a l'elevació de la temperatura del cos almenys d'1 ºC.

Per altra banda, els mecanismes de termorregulació es poden veure afectats per nivells relativament baixos (6 mW/cm2) d'exposició a microones.

Diversos estudis suggereixen que els camps elèctrics de baixa freqüència afecten els ritmes circadians.

Tanmateix, aquests estudis s'han fet amb camps superiors al valor llindar de percepció, cosa que limita els resultats.

Entre els efectes, s'ha trobat una reducció dels nivells de l'hormona melatonina, segregada per la glàndula pineal, en animals sotmesos a camps elèctrics de baixa freqüència i intensitat d'uns 60 kV/m;

algunes recerques han implicat la melatonina en la regulació dels ritmes circadians i en el desenvolupament de cert tipus de tumors.


Resum d'fectes biològics descrits...

Molt pocs efectes biològics confirmats de l'exposició a camps amb baix o moderat nivell d'intensitat:

·     algunes alteracions de ritmes circadians

·     variacions en nivells de melatonina

·     alteracions del flux d'ions de calci en el sistema nerviós

Þ amb un significat incert sobre possibles implicacions per a la salut: sembla altament improbable que puguen produir mutacions o efectes hereditaris.

*     Malgrat certs estudis epidemiològics, tampoc sembla que haja motius d'alarma pel que fa a un possible paper dels camps de baixa freqüència com a iniciadors de carcinogènesi a intensitats baixes.

*     Per a les microones, hi ha clarament efectes a nivells termogènics:

Þ Per a augments de temperatura per damunt de 1 ºC, els experiments amb animals mostren que poden produir-se variacions de nivells hormonals, efectes sobre la resposta immune i alteracions de comportament que inclouen capacitat mental.

Þ La dosi per a aquest tipus de fenòmens hauria de superar 1 W/kg durant aproximadament 1h


Efectes biològics positius...

Per altra banda, hi ha alguns estudis clínics sobre la influència beneficiosa dels camps magnètics variables en reduir el temps d'unió de les fractures d'ossos.

En aquests casos, els efectes terapèutics descrits ocorren per a camps magnètics d'ona quadrada d'amplitud 20 G i n @ 15 Hz, administrats durant 12 hores diàries.

Aquest camp magnètic és molt major que el produït per les línies d'alta tensió.

També s'ha vist que els camps magnètics estimulen la regulació de la funció cerebral i la possibilitat d'usar-los en el tractament de desordres mentals.


Efectes biològics descrits: dificultats de l’anàlisi de possibles riscs dels cem-bf per a la salut

Problemes addicionals:

Þ quina magnitud física s'ha de mesurar

Þ com integrar la funció del temps d'aquesta magnitud en un únic nombre: la dosi

En toxicologia, la dosi està directament relacionada amb l'efecte biològic.

En les radiacions ionitzants, les dosis es mesuren per energia absorbida.

Com que en el cas que ens ateny no sabem encara quin mecanisme actua sobre la salut, no es pot estimar una dosi.

Per exemple, si la dosi es defineix com la integral en el temps dels camps, el valor mitjà d'exposició en les llars excedeix el de les línies d'alta tensió.

·     En valor mitjà, les mantes elèctriques serien la font més important, tot i vivint a prop de la línia d'alta tensió, perquè el propi edifici fa de pantalla.

Per altra banda, si la dosi es defineix com la integral en el temps d'únicament els camps majors que un cert llindar, seria major l'exposició per els camps de les línies de transmissió, ja que disminueixen més lentament amb la distància.


Conclusions

1.  No es pot afirmar en absolut que aquesta siga un àrea de recerca en els seus començaments

·     perquè en els darrers 20 anys s'han publicat milers de treballs sobre efectes biològics i mecanismes d'interacció dels cem.

2.  Un examen crític mostra que hi ha bastants publicacions fetes sense prou rigor científic.

El panorama no està, ni de lluny, clar

·     Per a ser precisos, cal fer la descripció dels efectes per rang de freqüències i, fins i tot, d'intensitat.

3.  S'han descrit realment en molts casos efectes "finestra", és a dir, resultats positius en un rang limitat de valors, tant de freqüències com, el que és més sorprenent, d'intensitats.

·     L'extrapolació d'aquests resultats a persones i als nivells dels camps ambientals no es pot assegurar.

4.  Per altra banda, l'existència d'efectes biològics no implica efectes adversos per a la salut.

La conclusió generalment acceptada és la de que no hi ha justificació d'alarma per a la població mitjana sotmesa als camps ambientals a les dosis més usuals.


Conclusions…

Tanmateix, cal ser cauts

Þ donada l'existència d'efectes confirmats a camps elevats

Þ la multiplicitat d'efectes descrits i no descartats

Þ l'aparició creixent de tecnologia que fa servir els cem, a freqüències diferents, i grau d'incidència diversa (comunicació per satèl·lit o els telèfons modulars).

És important que la implantació d'una tecnologia comporte una valoració dels seus riscs

Þ per això s'ha de prestar atenció a la investigació en aquesta àrea

Þ possiblement en experiments de laboratori degudament controlats

Þ i en l'estudi de mecanismes d'ació biològica dels camps.

Þ L'esforç pot, per alta banda, contribuir a revelar modes beneficiosos d'acció que permeten desenvolupar noves aplicacions de diagnòstic o de teràpia.

No hi ha motiu per a actituds com

Þ etiquetar els electrodomèstics i TV advertint de perills, com es fa a les caixes de tabac


Conclusions…

Hi ha necessitat d'una informació clara, honesta i equilibrada sobre aquest tema

·     han de continuar-se les investigacions per a determinar si l'exposició a cem-bf és o no un agent de risc

Þ tot i que el factor de risc siga menor que el risc de càncer associat al tabac

Þ haja que donar prioritat a altres problemes més clars (com ara la sida…)


Tema:

Efectes biològics de les radiacions que ens envolten

Sessions:

Ö    Què són les radiacions

Ö    Què diu la física

Ö    Efectes biològics de les radiacions

IV) Altres radiacions


Radiació ionitzant (R.I.)

Exemple: la partícula a del plutoni

Altres radiacions

Dosi total que rebem...

La quantitat de radiació...

Radicals lliures

·     Exposició elevada: destrueix cèl·lules                             (sistema immunològic)

·     >> exposició: mata cèl·lules (sistema nerviós central) Þ mort

A exposicions més baixes:

·     el cos és capaç de reemplaçar les cèl·lules mortes

·     el perill potencial és la mutació

·     habitualment el dany es manté a un mínim: reparació

·     pot ocórrer una mutació en una cèl·lula “germen” i es pot passar a generacions futures

Radiacions ionitzants i salut

Radiació ultraviolada

Fotons E ~ 3 ¾ 124 eV

Cremes per a prevenir el càncer de pell

Capa d’ozó

Raigs X

Fotons E ~ 10 ¾ 100 keV

Fàcilment penetren teixits blans

els absorbeixen materials amb Z elevats

Perills: R.I.

Bibliografia

·     Miguel Sancho, Eloísa López, Campos electromagnéticos y salud, Rev. Española de Física 9 (1995), núm. 3, 21-27.

·     Saviz et al: Case-control study of childhood cancer and exposure to 60-Hz magnetic fields, Am. J. Epidemiol. 128 (1988) 21.

·     Working group of the International Agency for research of Cancer, Lyon, France: Extremely low-frequency electric and magnetic fields and risk of human cancer, Bioelectromagnetics 11 (1990) 91.

·     W.R. Bennett, Cancer and power lines, Physics Today, abril 1994.

·     R. Pool, Electromagnetics fields: the biological evidence, Science 249 (1990) 1378.

·     R.P. Feynmann et al, The Feynmann lectures on Physics, vol. II, cap.9, Addison Wesley, 1964.

·     J.D. Saffer, Cancer risk & electromagnetic fields, Nature 375 (1995) 22.

·     M. Granger Morgan et al, Power-line fields and human health, IEEE Spectrum. Feb. 1985.

·     Los Alamos Science, Radiation protection and the human radiation experiments, núm.23 (1995).

·     OM P. Ghandi, editor, Biological effects and medical applications of electromagnetic energy, Prentica Hall (1990).

·     R.K. Adair, Constraints on biological effects of weak extremely-low-frequency electromagnetic fields, Phys. Rev. A43 (1991) 1039.